Poprzednie kampanie>
Założenia kampanii
Zaangażowani w kampanię>
Program rządowy razem bezpieczniej
Media>
Konferencja
Co zamiast bicia?

Tytuł projektu Międzynarodowa kampania pn. "Kocham. Nie biję"
Cel
 • przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i ograniczenie jej skutków m.in. poprzez:
 • zwiększenie społecznego zaangażowania w sprawy związane z przeciwdziałaniem przemocy - podnoszenie społecznej wrażliwości w odniesieniu do zjawiska przemocy w rodzinie,
 • poszerzenie poziomu wiedzy obywateli na temat przemocy domowej,
 • promowanie wartości rodzinnych;
Czas trwania 3 miesiące
Adresaci
 • osoby doznające przemocy;
 • dzieci i młodzież;
 • rodzice;
 • przedstawiciele instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie;
 • sprawcy przemocy;
Charakterystyka
 • kampania wpisuje się w Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem Bezpieczniej", Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;
 • przyjęta formuła kampanii - spoty informacyjne umieszczone na billboardach, w prasie, radio, telewizji, szkołach, komisariatach policji, szpitalach, przychodniach, urzędach oraz ośrodkach pomocy społecznej
  udział przedstawicieli świata kultury i ich dzieci
Harmonogram planowanych działań
 • funkcjonować będzie infolinia Fundacji "KCK" 0 801 109 801 - telefon zaufania dla ofiar dotkniętych przemocą;
 • procedury dotyczące reakcji Policji na zgłoszenia ofiar przemocy za pośrednictwem ww. infolinii:
  I WARIANT - zgłoszenie wymagające pilnej interwencji - przekazanie informacji do dyżurnego właściwej miejscowo jednostki Policji, zlecenie interwencji, podjęcie czynności w ramach procedury "Niebieskie Karty";
  II WARIANT - pomoc rozłożona w czasie (interdyscyplinarna) - w pierwszej kolejności uruchomienie pomocy przez "KCK" we własnym zakresie, w przypadku potrzeby wsparcia ofiary przez właściwe dla miejsca zamieszkania instytucje przekazanie informacji do dyżurnego właściwej miejscowo jednostki Policji, podjęcie czynności w ramach procedury "Niebieskie Karty";
 • wyprzedzająco, w celu zapewnienia sprawnej realizacji przedsięwzięcia, wystosowanie przez KGP do komend wojewódzkich Policji informacji dotyczącej przedmiotowej akcji;
Instytucje zaangażowane w realizację projektu
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Ministerstwo Zdrowia
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 • Komenda Główna Policji
 • Rzecznik Praw Dziecka
Efekty realizacji projektu
 • ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie;
 • zmiana postaw społecznych wobec przemocy w rodzinie;
 • przygotowanie młodego pokolenia do pełnienia odpowiedzialnych ról w rodzinie;
Metody monitorowania rezultatów kampanii
 • informacja określająca liczbę zgłoszeń wpływających za pośrednictwem bezpłatnej infolinii "KCK" w czasie trwania kampanii oraz formy pomocy udzielonej ofiarom;
 • ocena przedsięwzięcia kształtowana poprzez opinie ukazujące się w mediach;
Zasady finansowania
 • zaangażowanie mediów i autorytetów społecznych ma charakter charytatywny;
Dodatkowe informacje
 • wpisanie kampanii w katalog przedsięwzięć realizowanych w ramach Rządowego Programu."Razem Bezpieczniej";
 • umieszczenie na materiałach opracowanych w ramach kampanii logotypów wszystkich partnerów kampanii
Znaczenie realizacji kampanii w odniesieniu zadań określonych w Rządowym programie ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem Bezpieczniej" i Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Kampania pn. "Kocham. Nie biję." wpisuje się w obszary zadań nakreślone w ww. programach tj.:
 • promowanie wzorców życia rodzinnego opartych na wzajemnej pomocy, szacunku, partnerstwie, umiejętności rozwiązywania problemów, konfliktów bez przemocy;
 • edukowanie osób dotkniętych przemocą w rodzinie;
 • zacieśnianie współpracy instytucji świadczących pomoc prawną, psychologiczną, socjalną dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie;
 • zwiększenie skuteczności procedury "Niebieskie Karty";

Opracował:
Fundacja Krajowe Centrum Kompetencji "KCK"
Konsultacja merytoryczna z:
pracownikami Wydziału Profilaktyki i Współpracy ze Społeczeństwem Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego MSWiA i ekspertami Wydziału ds. Nieletnich, Patologii i Profilaktyki Biura Prewencji KGPStronę odwiedzono 
613515
 razy